dac-a-2
dac-a-4
dac-camin-batrani-1
dac-camin-batrani-3
dac-centrul_de_zi_Zaharia_2018
dac-hecuba
dac-sediu-5
dac-vovidenia
 

 

 

sigla informatii diverse

 

Tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional conform O.U.G. nr. 133/2020

În conformitate cu dispozițiile art.3 alin 1 din O.U.G. nr.133/2020, a fost aprobată Schema națională de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional (S.N.S.E.D.).

Beneficiari conform OUG nr. 133/2020 sunt:

  1. Copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar;
  2. Copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar;
  3. Copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat gimnazial.

Copiii cei mai dezavantajați – copiii înscriși în învățământul de stat preșcolar, primar sau gimnazial, care provin din familiile care au venitul mediu pe membru de familie sub 284 lei pentru preșcolari sau 50% din salariul minim brut pe țară, respectiv sub 1115 lei pentru cei din învățământul primar și gimnazial.

Sursa de finanțare a programului:

- fondurile europene prin Programul operațional POAD 2014-2020, fiind decontate în limita bugetului disponibil pentru această măsură.

Coordonatorul programului și organizații partenere:

- Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar,

- Instituția Prefectului și autoritățile pubice locale, în calitate de organizații partenere.

Atribuțiile autorităților locale

Autoritățile publice locale, prin structurile cu activitatea de asistență socială:

- identifică, întocmesc și își asumă listele cu destinatarii finali, cu evidențierea separată a acestora,

- actualizează lunar listele și le transmit Instituției Prefectului, pentru a fi centralizate la nivel de județ.

Modalitatea de identificare a destinatarilor finali:

Pentru includerea pe listele cu destinatarii finali, părintele sau reprezentantul legal al minorului va depune o cerere prin care va solicita includerea acestuia în Schema Națională de Sprijin pentru elevii cei mai defavorizați.

Cererea poate fi depusă personal, prin poștă sau electronic și trebuie însoțită de următoarele documente:

- acte de identitate (atât pentru minori cât și pentru părinte/părinți sau reprezentanții legali ai minorilor - întreaga familie);

- documente de venit aferente lunii iulie ( adeverințe de salar cu venitul net încasat și bonurile de masă, cupoane de pensie, cupoane privind indemnizația de șomaj, indemnizație persoanei cu handicap, alte documente specifice meseriilor liberale ori întreprinzătorilor particulari);

Documentele vor fi depuse la Registratura Generală a Direcției de Asistență Socială Iași, la Centrele de Cartier ale Primăriei Iași, iar prelucrarea acestora se va face prin Serviciul de Beneficii de Asistență Socială.

Tichetele sociale electronice pentru sprijin educațional:

- Valoarea nominală este de 500 de lei/an școlar, valoare care poate fi actualizată anual prin Hotărâre a Guvernului;

- Nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar;

- Pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate şi numai pentru achiziţionarea serviciilor de sprijin educațional pentru care au fost emise, respectiv acoperirea cheltuielilor ocazionate de acoperirea precarității materiale de bază, respectiv lipsa materialelor școlare (rechizite necesare frecventării școlii – articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare ăn școli și grădinițe), precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

- Se alimentează lunar, exclusiv cu valoarea tichetelor sociale;

- Nu poate să fie diminuată în niciun mod această valoare.

Distribuția tichetelor sociale electronice pentru sprijin educațional:

- Ministerul Fondurilor Europene asigură distribuirea tichetelor sociale de la unitatea emitentă către Instituţia Prefectului;

- Instituţiile Prefectului distribuie tichetele sociale către autorităţile administraţiei publice locale de pe raza teritorială unde îşi au domiciliul destinatarii finali împreună cu informaţiile necesare privind lista unităţilor afiliate;

- Autorităţile administraţiei publice locale transmit destinatarilor finali tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional împreună cu informaţiile necesare privind lista unităţilor afiliate de pe raza teritorială unde aceştia îşi au domiciliul sau reşedinţa. Acestea sunt luate în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială cu ocazia întocmirii listelor.

- Pentru destinatarii finali nedeplasabili, autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv prin serviciile publice de asistenţă socială, sau unităţile afiliate unde îşi au domiciliul sau reşedinţa destinatarii finali nedeplasabili au obligaţia de a asigura serviciul de transport al tichetului electronic la domiciliul sau resedință.

 

 

sigla informatii diverse

 

 

Informaţii privind distribuirea alimentelor acordate în baza Regulamentul nr. 223/2014 al Parlamentului european şi al Consiliului din 11 martie 2014, respectiv în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 84/2020.

Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială, a început din data de 6 iulie 2020 distribuirea primei tranșe de pachete cu alimente acordate prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) inițiat de Uniunea Europeană în baza Regulamentul nr. 223 / 2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2014, respectiv în conformitate cu prevederile OUG. nr. 84 / 2020.

Punct de distribuire: sediul din Şoseaua Naţională, nr. 43.

Program de distribuire: orele 8.30 - 15.30, de luni până vineri inclusiv.

Beneficiari:
a) familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziția scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277 / 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) persoanele / familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoanele dependente (persoane cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private) şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în așezările informale.

Produs

Ambalare

Număr ambalaje

Greutate     (kg sau litri)

Faină albă de grâu

punga de 1 kg.

5

5,00

Mălai

punga de 1 kg.

4

4,00

Paste făinoase

punga de 400 g.

2

0,80

Ulei

sticlă din plastic de 1 l.

4

4,00

Zahăr

punga de 1 kg.

2

2,00

Orez

punga de 1 kg.

4

4,00

Conserva carne de vită

cutie metalică de 300 g.

5

1,50

Conserva carne de porc

cutie metalică de 300 g

3

0,90

Conserva pateu de ficat de porc

cutie metalică de 200 g.

5

1,00

Compot de fructe

borcan sticlă sau cutie metalică 720 ml.

2

1,44

Gem de fructe

360 g.

1

0,36

Gem de fructe dietetic

360 g.

1

0,36

Total unități de ambalaj

 

38

25,36

Condiții de livrare:
Furnizorii vor transmite către primării în două tranșe anuale pachetele alimentare și pachetele de igienă.

Termen de distribuție (se va respecta ordinea prezentării):
Pentru listele inițiale (respectiv beneficiarii de venit minim garantat și / sau de alocație pentru susținerea familiei): 45 de zile calendaristice de la data primirii pachetelor.
Pentru listele suplimentare (respectiv beneficiarii în situații critice de viață ori persoane dependente): 15 zile calendaristice de la data finalizării distribuției listelor inițiale.

Documente necesare:
Pentru beneficiarii de venit minim garantat sau alocație pentru susținerea familiei eliberarea pachetelor se va face pe baza documentului de identitate (în original) al titularului beneficiului, acordat pe baza listelor întocmite de aparatul de specialitate al primarului, pentru persoanele / familiile pentru care sunt întrunite condițiile de acordare.
Pentru beneficiarii de pe listele suplimentare sunt necesare:
- cererea beneficiarului sau sesizarea primită de la o terță persoană;
- certificatul de încadrare în grad de handicap;
- ancheta socială efectuată de personalul specializat, care să ateste starea de vulnerabilitate în care se află solicitantul.

Atenție:
Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute la alin. (1) beneficiază de pachetele cu alimente şi produsele de igienă aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării ajutoarelor alimentare şi / sau asistenţei materiale de bază.
Persoanele care la data distribuţiei ajutoarelor alimentare aparţin categoriilor de la literele a) sau b), dar nu figurează pe listele iniţiale, vor fi adăugate de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale pe aceste liste.
Primesc ajutoare alimentare în cadrul POAD toţi membrii familiilor prevăzute la lit. a), b), conform prevederilor legale ale legislației specifice acordării acestora.
Pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe persoane, se va asigura livrarea ajutoarelor la domiciliu.
Acordarea de sprijin persoanelor aflate temporar în situaţii critice de viaţă se va realiza numai în cazul în care există stocuri de alimente după epuizarea distribuirii pentru categoriile anterioare acesteia, prevăzute la lit. a) şi b).

alimente uniunea europeana

Nu primesc ajutoare alimentare sau pachete de igienă persoanele care:
- se află în perioada de satisfacere a stagiului militar;
- execută pedepse privative de libertate;
- au domiciliul sau reşedinţa în străinătate;
- beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private;
- moștenitorii persoanelor decedate.

Ridicarea pachetelor de igienă se va face cu respectarea regulilor impuse de normele în vigoare privind măsurile necesare pentru împiedicarea răspândirii coronavirusului, respectiv conform programării telefonice efectuată prin personalul Serviciului de Beneficii de Asistență Socială.

Aducem la cunoștința viitorilor beneficiari că este necesară depunerea unei solicitări scrise pentru acordarea pachetelor alimentare sau pachetelor de igienă doar pentru persoane aflate temporar în situaţii critice de viaţă (persoanele victime a calamitaților naturale, persoanele dependente etc.) la sediul Direcției de Asistență Socială, din Iași, strada Mitropolit Varlaam, nr. 54. Menționăm că pentru persoanele care au ridicat pe listele suplimentare pachetele de igienă din prima tranșă nu mai este necesară depunerea unei solicitări, fiind luată în considerare prima cerere depusă.

   
   telefon verde DAS Iasi 2020
 

 

sigla informatii diverse

 

  oms 1

 

 

oms 2

 

 

sigla informatii diverse

 

 

Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială, distribuie pachetele cu produse de igienă – tranșa a II-a, acordate prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) de Uniunea Europeană, în baza Regulamentului nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014, respectiv în conformitate cu prevederile OUG nr. 84/2020. Distribuirea pachetelor se face la sediul din şos. Naţională, nr. 43, în intervalul orar 8.30 - 15.30, de luni până vineri inclusiv.

Beneficiari:
a) familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziția scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) persoanele / familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente (persoane persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private), şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în așezările informale.

Conținutul pachetului de igienă:
Pachetele de igienă conțin următoarele produse (produs / cantitate):
Periuță de dinți - 5 bucăți
Pastă de dinți - 300 mililitri
Săpun lichid - 500 mililitri
Șampon copii - 800 mililitri
Șampon adulți - 500 mililitri
Detergent de rufe - 2.700 grame

Termen de distribuție (se va respecta ordinea prezentării):
Pentru listele inițiale (respectiv beneficiarii de venit minim garantat și/sau de alocație pentru susținerea familiei): 45 de zile calendaristice de la data primirii pachetelor.
Pentru listele suplimentare (respectiv beneficiarii în situații critice de viață ori persoane dependente): 15 zile calendaristice de la data finalizării distribuției listelor inițiale.

Documente necesare:
Pentru beneficiarii de venit minim garantat sau alocație pentru susținerea familiei eliberarea pachetelor se va face pe baza documentului de identitate (în original) al titularului beneficiului, acordat pe baza listelor întocmite de aparatul de specialitate a primarului, pentru persoanele/familiile pentru care sunt întrunite condițiile de acordare.

Pentru beneficiarii de pe listele suplimentare sunt necesare:
- cererea beneficiarului sau sesizarea primită de la o terță persoană;
- certificatul de încadrare în grad de handicap;
- ancheta socială efectuată de personalul specializat, care să ateste starea de vulnerabilitate în care solicitantul se află.

Atenție!
Persoanele care se încadrează în mai multe categorii beneficiază de pachetele cu produsele de igienă aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării ajutoarelor.
Persoanele care la data distribuţiei ajutoarelor alimentare aparţin categoriilor de la a) sau b), dar nu figurează pe listele iniţiale vor fi adăugate de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale pe aceste liste.
Primesc ajutoare alimentare în cadrul POAD toţi membrii familiilor prevăzute la lit. a) și b), conform prevederilor legale a legislației specifice acordării acestora.
Pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe persoane, se va asigura livrarea ajutoarelor la domiciliu.
Acordarea de sprijin persoanelor aflate temporar în situaţii critice de viaţă se va realiza numai în cazul în care există stocuri de alimente după epuizarea distribuirii pentru categoriile anterioare acesteia, prevăzute la lit. a) şi b).

Nu primesc ajutoare alimentare sau pachete de igienă persoanele care:
- se află în perioada de satisfacere a stagiului militar;
- execută pedepse privative de libertate;
- au domiciliul sau reşedinţa în străinătate;
- beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private;
- moștenitorii persoanelor decedate.

Ridicarea pachetelor de igienă se va face cu respectarea regulilor impuse de normele în vigoare privind măsurile necesare pentru împiedicarea răspândirii coronavirusului, respectiv conform programării telefonice făcute de către personalul Serviciului de Beneficii de Asistență Socială.

Aducem la cunoștința viitorilor beneficiari că este necesară depunerea unei solicitări scrise pentru acordarea pachetelor alimentare sau pachetelor de igienă doar pentru persoane aflate temporar în situaţii critice de viaţă (persoanele victime a calamitaților naturale, persoanele dependente etc.) la sediul Direcției de Asistență Socială, din Iași, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54. Menționăm că pentru persoanele care au ridicat pe listele suplimentare pachetele de igienă din prima tranșă nu mai este necesară depunerea unei solicitări, fiind luată în considerare prima cerere depusă.

 

 

sigla informatii diverse

 

 

 

Clarificări anunț achiziție tehnică de calcul

24.07.2020

    Clarificări anunţ tehnică de calcul Cod/Coduri CPV** 30213300-8 Computer de birou (Rev 2). Detalii privind clarificările [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție tehnică de calcul

21.07.2020

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze tehnică de calcul Cod/Coduri CPV** 30213300-8 Computer de birou (Rev 2). Detalii privind anunţul [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție lucrări de construcţii

21.11.2019

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de construcţii la obiectiv aparţinând D.A.S. Iaşi. Detalii privind anuntul [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție lucrări de construcţii

 

11.11.2019

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de construcţii (proiectare şi execuţie) la obiectivul Centrul social de urgenţă pentru recuperare şi integrare "CA Rosetti", aparţinând D.A.S. Iaşi. Detalii privind anunţul [citiți mai multe]

 

Anunț achiziție Servicii de pază

08.11.2019

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze Servicii de pază, monitorizare, intervenţie şi transport valori, Anexa nr. 2, cod CPV 79713000-5, pentru obiective ale Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție lucrări de construcţii

Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de construcţii la obiectiv aparţinând D.A.S. Iaşi. Detalii privind anuntul [citiți mai multe]

Caiet de sarcini [vezi aici]

 

 

Anunț achiziție lucrări de amenajare

05.11.2019

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de amenajare Centru pentru servicii de igienă corporală (duşuri). Detalii [citiți mai multe]

 

 

Clarificări la anunțul privind achiziţia de produse farmaceutice

08.07.2019

    Clarificări la anunţul privind achiziţionarea de produse farmaceutice pentru cabinetele medicale şi stomatologice şcolare şi universitare aparţinând D.A.S. Iaşi.. Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție produse farmaceutice

02.07.2019

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze produse farmaceutice pentru cabinetele medicale şi stomatologice şcolare şi universitare aparţinând D.A.S. Iaşi. Detalii [citiți mai multe]

 

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Telefoane: 0232-206.344
                    0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: contact@dac-iasi.ro
            dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Legitimatii CTP
Sediu Sos Nationala nr 43
Program: 08:00 - 14:00

Achizitii publice
Lapte praf gratuit

Bunicii Buciumului

Bunicii Buciumului

Proiecte europene

proiect-VAST-vulnerabil-dar-activ-social-ca-tine

AFIS-COMBATERE-TRAFIC-UMAN

dac-12